E-mail | Księga gości | Przetargi ofertowe | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Aukcja 2015 |

 1. Organizatorem przetargu na sprzedaż koni jest Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. (adres: 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4) Oddział w Zamościu (adres: 22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 80), zwana w treści warunków przetargu Stadem Ogierów. Postępowanie przetargowe przeprowadza komisja przetargowa.

 2. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.

 3. Pokaz oferowanych koni rozpoczyna się w dniu przetargu o godz. 10:00 w Zakładzie Hodowlano-Produkcyjnym Stado Ogierów Białka (adres: Białka, 22-300 Krasnystaw).

 4. Na sprzedaż każdego konia komisja przetargowa przeprowadza odrębne postępowanie przetargowe wg zasad określonych w niniejszych warunkach przetargu.

 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500 PLN lub 200 EURO do czasu rozpoczęcia danego przetargu. Wpłata wadium następuje na konto bankowe:

  • w PLN - 55 2030 0045 1110 0000 0085 9020 BGŻ S.A. Zamość
  • w EURO - 35 2030 0045 3110 0000 0003 7700 BGŻ S.A. Zamość

  lub w kasie Stada Ogierów. Wpłata wadium jest równoznaczna z akceptacją warunków przetargu.

 6. Przetarg odbywa się w systemie tzw. „cichej sprzedaży” (silent sale). Oferty przyjmowane będą na oficjalnych formularzach przygotowanych przez komisję przetargową zawierających imię i nazwisko oraz adres licytującego, nazwę konia i proponowaną cenę oraz datę przetargu. Do przetargu będą dopuszczeni także oferenci, którzy prześlą ofertę faksem, pocztą lub e-mailem, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie w/w danych oraz przesłania potwierdzenia wpłaty wadium. Niezależnie od formy złożenia ofert, do przetargu będą dopuszczone oferty złożone do czasu rozpoczęcia danego przetargu.

 7. Otwarcie ofert w dniu przetargu następuje dwukrotnie – o godzinach 11:00 i 11:30.

  Aktualne wyniki przetargu umieszczane będą na tablicy. Drugie otwarcie ofert (o godz. 11:30) jest ostateczne.

 8. Bezpośrednio po zakończeniu drugiej licytacji pisemnej odbywa się licytacja ustna koni niesprzedanych w licytacjach pisemnych.

 9. Przed przetargiem komisja przetargowa ustala cenę minimalną (rezerwową) każdego konia zgłoszonego do danego przetargu. Cena ta musi być uprzednio zatwierdzona przez Zarząd Spółki Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.

 10. Nabywcą konia zostaje osoba oferująca najwyższą cenę pod warunkiem, że została osiągnięta cena rezerwowa. W przypadku, gdy cena rezerwowa nie zostanie osiągnięta, Stado Ogierów ma prawo po ostatecznym, drugim otwarciu ofert, przeprowadzić publiczną ustną dogrywkę licytacyjną i sprzedać konia, jeśli komisja uzna, że oferowana cena jest zadawalająca. Cena ta musi być uprzednio zatwierdzona przez Dyrektora Oddziału Spółki pod firmą: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. Oddział w Zamościu.

Data publikacji: 8 grudnia 2014 r.

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Oddział w Zamościu
Zakład Hodowlano Produkcyjny Stado Ogierów Białka
Białka, 22-300 Krasnystaw
tel./fax (82) 577 12 01
bialka@hbp.pl
Office@bialka.arabians.pl
Dane rejestrowe i kontaktowe spółki

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny